Responsive image

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

Download de app voor meer functionaliteit.

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd of daarmee vergelijkbare leidinggevende functionaris als bedoeld in artikel 20 van het Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWR

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Belastingdienst

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën

Directeur

De algemeen directeur van een van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 of de directeur-generaal Douane

Douane

Het Directoraat-Generaal Douane van het Ministerie van Financiën

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EVRM

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

FJZ

Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken van de Belastingdienst

FJZ/Cassatie

De afdeling Cassatie van FJZ

Griffier

De griffier van de rechtbank, van het gerechtshof of van de Hoge Raad

Hof van Justitie

Hof van Justitie van de Europese Unie

Hoge Raad

Hoge Raad der Nederlanden

Inspecteur

De medewerker van de Belastingdienst die gemachtigd is om de Belastingdienst te vertegenwoordigen namens de inspecteur onderscheidenlijk de ontvanger als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, AWR en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990

Uitspraak

Een schriftelijke of (een proces-verbaal van een) mondelinge uitspraak van rechtbank of gerechtshof of een schriftelijke uitspraak (arrest) van de Hoge Raad

Vaktechnisch coördinator

Medewerker van de Belastingdienst die namens de directeur verantwoordelijk is voor de vaktechnische kwaliteit in een organisatieonderdeel op het gebied van een specifiek belastingmiddel of proces, onder welke functiebenaming dan ook

Landelijk vaktechnisch coördinator

Medewerker van de Belastingdienst die binnen de Belastingdienst landelijk verantwoordelijk is voor de vaktechnische kwaliteit op het gebied van een specifiek belastingmiddel of proces, onder welke functiebenaming dan ook

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.