Responsive image

6 Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies...

Download de app voor meer functionaliteit.

6 Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies...

Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies NSW-status

Als een NSW-landgoed krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen blijft invordering van erf- en schenkbelasting (gedeeltelijk) achterwege (artikel 7 NSW). Binnen een tijdvak van 25 jaren na het overlijden of de schenking kan de buiten invordering gebleven belasting (gedeeltelijk) alsnog worden ingevorderd (artikel 8 NSW).

Als het gehele landgoed zijn status als landgoed heeft verloren en daardoor aan de NSW-rangschikking wordt onttrokken, wordt het gehele bedrag ingevorderd dat buiten invordering is gebleven. Dit bedrag wordt verhoogd met invorderingsrente. Bij een gedeeltelijk statusverlies met een gedeeltelijke onttrekking dient volgens artikel 8, tweede lid, NSW de belasting te worden herrekend.

Door een waardestijging kan een (gedeeltelijk) statusverlies van een relatief klein gedeelte van het NSW-landgoed ertoe leiden dat een onevenredig groot deel van de buiten invordering gebleven belasting alsnog moet worden ingevorderd. Dit acht ik niet wenselijk. Daarom keur ik op grond van artikel 8, zevende lid, NSW het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat bij gedeeltelijke onttrekking van een landgoed aan de NSW-rangschikking op verzoek een evenredig gedeelte van de belasting die op grond van artikel 7 NSW buiten invordering is gebleven wordt ingevorderd. Dit in te vorderen bedrag wordt verhoogd met invorderingsrente. Het evenredig gedeelte wordt volgens de volgende breuk berekend. De teller is gelijk aan de waarde van het onttrokken gedeelte van het landgoed. De noemer is gelijk aan de waarde van het gehele landgoed. Voor teller en noemer gelden daarbij de waarden op het moment van onttrekking.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.