Responsive image

Artikel 9

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 9

Elke Verdragsluitende Partij stemt er hierbij mee in juridische geschillen die zich voordoen tussen die Verdragsluitende Partij en een onderdaan van de andere Verdragsluitende Partij betreffende een investering van die onderdaan op het grondgebied van de eerstbedoelde Verdragsluitende Partij voor te leggen aan het Internationaal Centrum ter Beslechting van Investeringsgeschillen ter beslechting door middel van conciliatie of arbitrage ingevolge het Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, dat op 18 maart 1965 te Washington voor ondertekening werd opengesteld. Een rechtspersoon die is opgericht overeenkomstig het op het grondgebied van de ene Verdragsluitende Partij geldende recht en waarvan, voordat een zodanig geschil zich voordoet, de meerderheid van de aandelen in het bezit is van onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij, wordt overeenkomstig artikel 25, tweede lid, letter b, van het Verdrag van 18 maart 1965 voor de toepassing van dat Verdrag behandeld als lichaam van de andere Verdragsluitende Partij.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.