Responsive image

Artikel 1

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • a.“investeringen": alle soorten vermogensbestanddelen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:
 • i.roerende en onroerende zaken, alsmede alle andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen;
 • ii.rechten ontleend aan aandelen, obligaties en andere soorten belangen in ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen;
 • iii.recht op geld, op andere vermogensbestanddelen of op elke prestatie die economische waarde heeft;
 • iv.rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, rechten betreffende technische werkwijzen, goodwill en know-how;
 • v.rechten verleend krachtens het publiekrecht, met inbegrip van rechten tot het opsporen, exploreren, ontginnen en winnen van natuurlijke rijkdommen.
 • b.“onderdanen" met betrekking tot elk van beide Verdragsluitende Partijen:
 • i.natuurlijke personen die de nationaliteit van die Verdragsluitende Partij hebben in overeenstemming met haar recht;
 • ii.onverminderd het bepaalde in iii hieronder, rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig het recht van die Verdragsluitende Partij;
 • iii.rechtspersonen, waar ook gevestigd, die, al dan niet rechtstreeks, onder toezicht staan van onderdanen van die Verdragsluitende Partij.
 • c.“grondgebied": de zeegebieden grenzend aan de kust van de betrokken Staat, voor zover die Staat overeenkomstig het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in deze gebieden uitoefent.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.