Responsive image

Artikel 4 Vaste inrichting

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 4 Vaste inrichting

  1
 • Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „vaste inrichting” een bureau, een kantoor of elke andere vaste bedrijfsinrichting door middel waarvan een inwoner van een Staat werkzaamheden uitoefent in de andere Staat.
  2
 • Werkzaamheden in samenhang met een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of montagewerkzaamheden worden geacht niet te worden uitgeoefend door middel van een vaste inrichting indien de duur van de werkzaamheden 12 maanden niet overschrijdt. Indien de duur van de werkzaamheden 12 maanden overschrijdt, kan de bevoegde autoriteit van de Staat op het grondgebied waarvan zulk een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of montagewerkzaamheden zich bevindt, op verzoek van de persoon die zulke werkzaamheden uitoefent, die werkzaamheden aanmerken als niet te worden uitgeoefend door middel van een vaste inrichting.
  3
 • Niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid worden de volgende soorten werkzaamheden van een inwoner van een Staat geacht niet te worden uitgeoefend door middel van een vaste inrichting in de andere Staat:
  • a)het gebruikmaken van inrichtingen, uitsluitend voor de opslag, uitstalling of aflevering van aan die persoon toebehorende goederen of koopwaar;
  • b)de verkoop, na een tentoonstelling of jaarbeurs, van aan die persoon toebehorende tentoongestelde goederen of koopwaar;
  • c)het in voorraad houden van aan die persoon toebehorende goederen of koopwaar, uitsluitend voor de opslag, uitstalling of aflevering;
  • d)het in voorraad houden van aan die persoon toebehorende goederen of koopwaar, uitsluitend voor de bewerking of verwerking door een andere persoon;
  • e)het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor die persoon goederen of koopwaar aan te kopen, inlichtingen in te winnen of te verspreiden of marktonderzoek te doen dat van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft;
  • f)het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van ordening, ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek (daaronder begrepen gezamenlijke werkzaamheden), van ingenieurswerkzaamheden, proefnemingen, van technische diensten, of van werkzaamheden van toezichthoudende of adviserende aard;
  • g)het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor die persoon enige andere werkzaamheid uit te oefenen die van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft;
  • h)het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting om verscheidene van de in de letters a) tot en met g) genoemde werkzaamheden uit te oefenen, mits het totaal van de werkzaamheden voor die persoon van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft.
  4
 • De volgende soorten van werkzaamheden van een inwoner van een Staat worden, niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid, ook geacht niet te worden uitgeoefend door middel van een vaste inrichting in de andere Staat: het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting uitsluitend voor de vergemakkelijking van het afsluiten of slechts de ondertekening van overeenkomsten betreffende leningen, de levering van goederen of koopwaar of de verlening van technische diensten, ongeacht of deze werkzaamheden van voorbereidende aard zijn of het karakter van hulpwerkzaamheid hebben of de hoofdactiviteit vormen voor die persoon.
  5
 • Indien een inwoner van een Staat werkzaamheden uitoefent in de andere Staat door middel van een vertegenwoordiger, wordt die inwoner, niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, geacht in de andere Staat een vaste inrichting te bezitten met betrekking tot alle werkzaamheden die de vertegenwoordiger voor die inwoner verricht, indien de vertegenwoordiger voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
  • a)hij bezit een machtiging om namens die persoon in de andere Staat overeenkomsten af te sluiten;
  • b)hij oefent dit recht gewoonlijk uit;
  • c)hij is niet een onafhankelijke vertegenwoordiger in de zin van het zesde lid;
  • d)zijn werkzaamheden blijven niet beperkt tot die werkzaamheden genoemd in het derde en vierde lid.
  6
 • Een inwoner van een Staat wordt niet geacht een vaste inrichting in de andere Staat te bezitten alleen op grond van de omstandigheid dat hij in die Staat zaken doet door bemiddeling van een makelaar, commissionair of enige andere onafhankelijke vertegenwoordiger, mits laatstgenoemde personen in de normale uitoefening van hun bedrijf handelen.
  7
 • Alleen de omstandigheid dat een inwoner van een Staat een inwoner van de andere Staat beheerst of wordt beheerst door een inwoner van de andere Staat of in die andere Staat zaken doet, stempelt een van beide inwoners niet tot een vaste inrichting van de andere.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.