Responsive image

Bij de ondertekening van de ...

Download de app voor meer functionaliteit.

Bij de ondertekening van de ...

Bij de ondertekening van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, heden tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië gesloten, zijn de ondergetekenden overeengekomen dat de volgende bepalingen een integrerend deel van de Overeenkomst vormen.

I. Ad artikel 11

Indien, voor de toepassing van artikel VII van de Overeenkomst tussen de Regering van Maleisië en de Regering van de Republiek Singapore tot het Vermijden van Dubbele Belasting en het Voorkomen van het Ontgaan van Belasting met betrekking tot Belastingen naar het Inkomen, getekend in Singapore op 26 december 1968,

 • (a) een dividend betaald is door een lichaam
 • (i)dat inwoner was van zowel Maleisië als Singapore, en de vergadering waarbij het dividend werd vastgesteld, gehouden werd in Maleisië; of
 • (ii)dat inwoner was van Singapore en het lichaam ten tijde van de betaling van dat dividend heeft verklaard inwoner te zijn van Maleisië,wordt het dividend geacht te zijn betaald door een lichaam dat inwoner was van Maleisië;
 • (b) een dividend is betaald door een lichaam
 • (i)dat inwoner was van zowel Maleisië als Singapore, en de vergadering waarbij het dividend werd vastgesteld, gehouden werd in Singapore, of
 • (ii)dat inwoner was, van Maleisië en het lichaam ten tijde van de betaling van dat dividend heeft verklaard inwoner te zijn van Singapore,

wordt het dividend geacht te zijn betaald door een lichaam dat geen inwoner was van Maleisië.

II. Ad artikel 12

De uitdrukking „goedgekeurde lening” betekent elke lening of andere schuld die door de bevoegde autoriteit van Maleisië wordt goedgekeurd als zijnde aangegaan ten behoeve van de financiering van ontwikkelingsprojecten of de aankoop van kapitaalgoederen voor ontwikkelingsprojecten in Maleisië. De uitdrukking „langlopende lening" betekent elke aangegane lening of gedeponeerde geldsom, zoals omschreven in "Section 2" van de "Income Tax Act, 1967" van Maleisië.

III. Ad artikelen 11, 12, 13 en 13A

Indien belasting is geheven die het belastingbedrag dat ingevolge de bepalingen van artikel 11, 12, 13 of 13A mag worden geheven, te boven gaat, moeten verzoeken om teruggaaf van het daarboven uitgaande belastingbedrag worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de Staat die de belasting heeft geheven, binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

IV. Ad artikel 16

Het is wel te verstaan dat de uitdrukking „bestuurder” of „commissaris” van een Nederlands lichaam slaat op personen, die als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of door elk ander bevoegd orgaan van dat lichaam en zijn belast met de algemene leiding van het lichaam, onderscheidenlijk met het toezicht daarop.

V. Ad artikel 19 en 23

Het is wel verstaan dat het bepaalde in het eerste lid van artikel 19 Nederland niet belet de bepalingen van het eerste en het tweede lid van artikel 23 van de Overeenkomst toe te passen.

VI. Ad Artikel 23

 • 1.Niettegenstaande artikel 23 van de Overeenkomst, zullen de bepalingen van het vierde lid van artikel 23 ophouden toepassing te vinden voor belastingjaren die op of na 1 januari 2006 aanvangen. De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen echter in onderlinge overeenstemming besluiten tot het verlengen van de duur van de toepassing van de bepalingen van het vierde lid van artikel 23 voor belastingjaren die op of na 1 januari 2006 aanvangen.
 • 2.De bepalingen van het vierde lid van artikel 23 zijn niet van toepassing indien de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, of het recht of de eigendom ter zake waarvan de royalty's werden betaald, overeengekomen of overgedragen was met als voornaamste doel de voordelen van de bepalingen van het vierde lid van artikel 23 van de Overeenkomst te verkrijgen.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.