Responsive image

Artikel 2 Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 2 Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

    1
  • De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name:
    • (a)in Nederland:
    • (i)de inkomstenbelasting,
    • (ii)de loonbelasting,
    • (iii)de vennootschapsbelasting, daaronder begrepen het aandeel van de regering in de netto winsten behaald met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen geheven krachtens de Mijnwet 1810 met betrekking tot concessies uitgegeven vanaf 1967, of geheven krachtens de Nederlandse Mijnwet continentaal plat 1965,
    • (iv) de dividendbelasting,
    • (hierna te noemen: „Nederlandse belasting”);
    • (b)in Maleisië:
    • (i)de "income tax and excess profit tax" (inkomstenbelasting en overwinstbelasting),
    • (ii)de "supplementary income taxes, that is, tin profits tax, development tax and timber profits tax" (aanvullende inkomstenbelastingen, te weten belasting op winst uit de winning van tin, ontwikkelingsbelasting en belasting op winst uit bosbouw), en
    • (iii)de „petroleum income tax” (belasting op inkomsten uit de winning van aardolie),
    • (hierna te noemen: „Maleisische belasting”).
    2
  • De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die door elk van de Staten na de datum van ondertekening van de Overeenkomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteit van de ene Staat deelt de bevoegde autoriteit van de andere Staat alle belangrijke wijzigingen mede, die in de wetgeving van de betrokken Staat zijn aangebracht met betrekking tot de belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.