Responsive image

Artikel 5 Tarieven

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 5 Tarieven

  1
 • De Verdragsluitende Partijen stemmen in met de toepassing van een regeling voor goedkeuring van het tarief door het land van oorsprong. Elke Verdragsluitende Partij heeft het recht eenzijdig tarieven voor vervoer in één richting of vervoer heen en terug tussen de grondgebieden van de beide Verdragsluitende Partijen dat op haar eigen grondgebied begint, al dan niet goed te keuren.
  2
 • Wanneer een route wordt geëxploiteerd met uitoefening van vijfde-vrijheidsverkeersrechten is het een aangewezen luchtvaartmaatschappij toegestaan dezelfde tarieven te hanteren als enige andere luchtvaartmaatschappij die dezelfde route exploiteert met uitoefening van derde-, vierde- of vijfde-vrijheidsverkeersrechten.
  3
 • Elk van beide Verdragsluitende Partijen heeft het recht geen goedkeuring te hechten aan tarieven, voorgesteld door de aangewezen luchtvaartmaatschappij van de andere Verdragsluitende Partij bij de exploitatie van een route met uitoefening van vijfde-vrijheidsverkeersrechten voor vergelijkbare categorieën, die lager zijn dan de tarieven die in rekening worden gebracht door luchtvaartmaatschappijen die exploiteren met uitoefening van derde- en/of vierde-vrijheidsverkeersrechten van en/of naar het grondgebied van eerstbedoelde Verdragsluitende Partij.
  4
 • Elke Partij kan verlangen dat tarieven die in rekening worden gebracht of die worden voorgesteld om in rekening te worden gebracht van of naar haar grondgebied, bij haar luchtvaartautoriteiten worden ingediend.
  5
 • Indien indiening wordt verlangd, worden de tarieven door de aangewezen luchtvaartmaatschappijen ten hoogste dertig (30) dagen voor de voorgestelde datum van vankrachtwording overgelegd, tenzij genoemde autoriteiten ermede instemmen deze termijn in bijzondere gevallen te verkorten.
  6
 • De tarieven kunnen uitdrukkelijk worden goedgekeurd of worden, indien de luchtvaartautoriteiten in kwestie niet binnen vijftien (15) dagen na de datum van overlegging, overeenkomstig het vijfde lid van dit artikel, te kennen hebben gegeven de tarieven niet goed te keuren, geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de termijn voor de overlegging wordt verkort, zoals bepaald in het vijfde lid van dit artikel, wordt de termijn waarbinnen van het niet goedkeuren kennisgeving moet worden gedaan dienovereenkomstig verkort.

  7
 • Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vastgestelde tarieven blijven van kracht totdat nieuwe tarieven zijn vastgesteld.
  8
 • De aangewezen luchtvaartmaatschappijen van beide Verdragsluitende Partijen mogen geen tarieven in rekening brengen die afwijken van die welke in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel zijn vastgesteld.
  9
 • Wanneer zulks noodzakelijk is of door een der Partijen wordt verlangd, plegen de luchtvaartautoriteiten overleg omtrent de toepassing van dit artikel en/of de door de aangewezen luchtvaartmaatschappijen toegepaste tarieven.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.