Responsive image

Artikel 15 Overleg en wijziging

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 15 Overleg en wijziging

  1
 • In een geest van nauwe samenwerking plegen de luchtvaartautoriteiten van de Verdragsluitende Partijen van tijd tot tijd overleg met elkander ten einde te verzekeren dat de bepalingen van dit Verdrag worden uitgevoerd en op bevredigende wijze worden nageleefd.
  2
 • Elk der Verdragsluitende Partijen kan verzoeken om overleg, dat begint binnen zestig (60) dagen na de datum van ontvangst van het verzoek, tenzij beide Verdragsluitende Partijen instemmen met een verlenging of bekorting van deze termijn. Bedoeld overleg kan zowel door middel van besprekingen als door middel van briefwisseling worden gevoerd.
  3
 • Een door de Verdragsluitende Partijen overeengekomen wijziging op dit Verdrag wordt van kracht op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkander er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan hun onderscheiden constitutionele vereisten is voldaan.
  4
 • Een wijziging op de Bijlage bij dit Verdrag wordt schriftelijk tussen de luchtvaartautoriteiten overeengekomen en wordt van kracht op een door genoemde autoriteiten te bepalen datum.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.