Responsive image

Artikel 2:33

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 2:33

  1
 • In het geval, bedoeld in artikel 2:23, eerste lid, behouden de werknemers van de in een SCE omgezette coöperatie en van haar dochterondernemingen en vestigingen of hun vertegenwoordigingsorgaan alle elementen van medezeggenschap die vóór de inschrijving van de SCE bestonden in de omgezette coöperatie. Het in deze paragraaf voor de andere wijzen van oprichting van de SCE bepaalde is daartoe van overeenkomstige toepassing.
  2
 • In de andere gevallen van oprichting van een SCE, hebben de werknemers van de SCE en van haar dochterondernemingen en vestigingen of hun vertegenwoordigingsorgaan het recht om leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de SCE te kiezen of te benoemen, of om met betrekking tot die benoeming aanbevelingen te doen of bezwaar te maken, voor een aantal dat gelijk is aan het hoogste van het aantal leden ten aanzien waarvan dat recht vóór de inschrijving van de SCE kon worden uitgeoefend in een van de deelnemende juridische lichamen.
  3
 • Indien vóór de inschrijving van de SCE op geen van de deelnemende juridische lichamen regels betreffende de medezeggenschap van werknemers van toepassing waren, hoeft de SCE geen voorschriften voor medezeggenschap van de werknemers in te voeren.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.