Responsive image

Artikel 2:3

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 2:3

  1
 • In dit hoofdstuk wordt onder werknemer verstaan:
  • a.voor zover het in Nederland werkzame personen betreft: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is in de SCE, het deelnemend juridisch lichaam of een betrokken dochteronderneming of vestiging;
  • b.voor zover het in de overige lidstaten werkzame personen betreft: hetgeen het recht van die lidstaat daaronder verstaat.
  2
 • Voor de toepassing van de artikelen 2:9, tweede lid, 2:15, vijfde lid, ten aanzien van de vertegenwoordigers van werknemers in de deelnemende juridische lichamen, 2:16, eerste lid, 2:20, eerste lid, 2:31, derde lid, en 2:40, wordt onder vertegenwoordigers van werknemers verstaan: hetgeen daaronder wordt verstaan krachtens het recht van de lidstaat waarin die werknemers werkzaam zijn; voor Nederland zijn dat ondernemingsraden.
  3
 • In dit hoofdstuk wordt onder de SCE-ondernemingsraad verstaan: het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt, ingesteld bij de in artikel 2:19 bedoelde overeenkomst of overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van dit hoofdstuk ten behoeve van de informatie en raadpleging van de werknemers van de SCE en haar dochterondernemingen en vestigingen in de lidstaten of de uitoefening van medezeggenschapsrechten in verband met de SCE.
  4
 • Voor de toepassing van artikel 2:4 wordt tevens onder de SCE-ondernemingsraad verstaan: het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt in een SCE die haar statutaire zetel heeft in een andere lidstaat, en dat is ingesteld krachtens de bepalingen in het nationale recht van die lidstaat ter omzetting van artikel 4 van de richtlijn of overeenkomstig de voorschriften van de bijlage van de richtlijn, ten behoeve van de informatie en raadpleging van de werknemers van de SCE en haar dochterondernemingen en vestigingen in de lidstaten of de uitoefening van medezeggenschapsrechten in verband met de SCE.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.