Responsive image

Artikel 2:16

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 2:16

  1
 • Indien de bijzondere onderhandelingsgroep het besluit heeft genomen, bedoeld in artikel 2:14, eerste lid, onderdeel b, roept de SCE de bijzondere onderhandelingsgroep op schriftelijk verzoek van ten minste 10% van de werknemers van de SCE en haar dochterondernemingen en vestigingen, of van hun vertegenwoordigers, opnieuw bijeen om in onderhandeling te treden over regelingen op het gebied van de rol van de werknemers in de SCE.
  2
 • De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet gedurende twee jaren na de datum van het besluit, bedoeld in artikel 2:14, eerste lid, onderdeel b, tenzij met de bijzondere onderhandelingsgroep is overeengekomen de onderhandelingen vroeger te heropenen.
  3
 • Indien de bijzondere onderhandelingsgroep opnieuw bijeen wordt geroepen zijn de artikelen 2:9, tweede, vierde en vijfde lid, 2:10, eerste, zevende en achtste lid, 2:11, 2:12, 2:13, eerste lid, eerste zin, 2:14, 2:15, eerste, tweede en vijfde lid, 2:17 en 2:19 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat verplichtingen die krachtens die artikelen rusten op de deelnemende juridische lichamen, betrekking hebben op de SCE.
  4
 • Indien de bijzondere onderhandelingsgroep besluit tot heropening van de onderhandelingen, maar die onderhandelingen niet tot een overeenkomst leiden, is afdeling 3 van dit hoofdstuk niet van toepassing.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.