Responsive image

ARTIKEL IA

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL IA

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

  A
 • Artikel 978, eerste lid, komt te luiden:
 • 1.
 • De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering, de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht, voor zover deze stellig voorziet in een of meer uitkeringen, geheel of gedeeltelijk door de verzekeraar te doen afkopen. Door afkoop eindigt de verzekering, de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht, behoudens voor zover uit deze nog uitkeringen kunnen voortvloeien. De afkoopwaarde komt de verzekeringnemer toe.
  B
 • In artikel 986, vierde lid, komt de tweede volzin te luiden:
 • Bij een verzekering, een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht die recht geeft op periodieke uitkeringen of verstrekkingen, mist de eerste zin toepassing voor zover de ter zake voldane premies, mede op de grond dat de verzekering, de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht bepaalt dat zij niet kan worden afgekocht, voor de heffing van de inkomstenbelasting in aanmerking konden worden genomen voor de bepaling van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.