Responsive image

Publicatie op internet

Download de app voor meer functionaliteit.

Publicatie op internet

De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. De te publiceren informatie bestaat uit gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving ook nu reeds moet beschikken. Nieuw is dat de ANBI ervoor moet zorgen dat deze informatie via internet voor elke belangstellende beschikbaar is. Publicatie op internet van de informatie betekent daarom slechts een geringe – digitale – administratieve last.

De op basis van de fiscale regelgeving te publiceren gegevens vormen vanuit het oogpunt van transparantie en verantwoording een basaal vertrekpunt; het staat ANBI’s uiteraard vrij meer en uitgebreidere informatie te geven. Dit geldt met name voor de zuivere vermogensfondsen en de kerkgenootschappen, die op een enkel onderdeel tot minder verplicht zijn. Het is aan de gebruiker van de informatie om te beoordelen of hij genoegen neemt met de verstrekte informatie of dat hij meer informatie wenst. Hij kan zich in het laatste geval tot de ANBI wenden met een verzoek om informatie en er, ingeval de informatie onbevredigend is of in het geheel niet wordt gegeven, zijn eigen conclusies aan verbinden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens ligt bij de ANBI’s zelf vanuit het gedeelde streven van overheid en de sector naar meer zelfregulering. In dit verband wordt opgemerkt dat de in de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) verenigde filantropische sector zich heeft verbonden tot het opzetten van een validatiestelsel, bestaande uit een gedragscode, een keurmerkstelsel voor de fondswervende instellingen en een internetportaal voor hun leden-ANBI’s, die ook van dat portaal gebruik zullen kunnen maken om informatie over henzelf te publiceren. Het voldoen aan de voorwaarden op grond van de fiscale regels kan als een eerste trede in dat stelsel worden beschouwd.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.