Responsive image

I. Algemeen

Download de app voor meer functionaliteit.

I. Algemeen

De wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994) geeft nadere uitvoering aan het in de Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector (Noot 1: Kamerstukken II 2012/13, 32 740, nr. 13.) neergelegde voornemen om in de fiscale regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) de verplichting op te nemen op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet. Het gaat om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. De verstrekking van die informatie via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status (Noot 2: Artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals dat ingevolge artikel XV van Overige fiscale maatregelen 2013 met ingang van 1 januari 2014 komt te luiden.). Met het stellen van deze voorwaarde wordt mede uitvoering gegeven aan de bij de behandeling van het Belastingplan 2012 aangenomen motie Omtzigt/Van Vliet (Noot 3: Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 52.) waarin vanuit publieksbelang meer (gratis) transparantie wordt geëist van de ANBI’s. Dit publieksbelang kan worden omschreven als het belang dat belastingbetalers, donateurs en begunstigden hebben bij inzicht in het functioneren van de filantropische sector. In deze wijzigingsregeling wordt bepaald welke informatie ten minste op internet ter beschikking moet worden gesteld. In verband met het nieuwe voorschrift tot publicatie op internet wordt de ANBI-lijst op de site van de Belastingdienst aangepast. Deze lijst heeft de functie zekerheid te bieden aan een belastingplichtige voor de rechtmatigheid van zijn beroep op de giftenaftrek door antwoord te geven op de vraag of een bepaalde instelling de ANBI-status heeft. In verband met de geheimhoudingsplicht die op de Belastingdienst rust, mogen alleen openbare gegevens bekendgemaakt worden door de Belastingdienst. Daarom zijn nu alleen de naam en de vestigingsplaats van de ANBI, de datum van ingang of beëindiging van de ANBI-status en het gegeven dat de ANBI is aangemerkt als een culturele ANBI opgenomen. Deze gegevens worden aangevuld met een internetadres waar de informatie over de ANBI kan worden gevonden. Daarnaast zal ten behoeve van de toepassing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een uniek nummer worden opgenomen. Hiervoor wordt voor stichtingen en verenigingen het nummer gebruikt dat door de Kamer van Koophandel wordt toegekend bij de inschrijving in het Handelsregister, het zogenoemde Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Omdat kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij zijn verenigd slechts op een door het betreffende genootschap zelf gekozen aggregatieniveau over een uniek nummer beschikken, wordt voor hen een andere oplossing gezocht. Zoals in de brief van 28 mei 2013 (Noot 4: Kamerstukken II 2012/13, 32 740, nr. 15.) is toegelicht, zullen de door middel van een zogenoemde groepsbeschikking als ANBI aangemerkte kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, via een ingroeiregeling aan de gewijzigde voorwaarden gaan voldoen.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.