Responsive image

6 Elektronisch berichtenverkeer (artikel 2:15 Awb)

Download de app voor meer functionaliteit.

6 Elektronisch berichtenverkeer (artikel 2:15 Awb)

Deze paragraaf is niet van toepassing op berichtenverkeer dat valt onder de toepassing van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en de daarmee samenhangende regelingen.

 • 1.De Belastingdienst maakt op de website bekend voor welk berichtenverkeer met personen buiten de Belastingdienst de elektronische weg is geopend en welke eisen daaraan worden gesteld.
 • 2.De Belastingdienst stelt externe e-mail en fax alleen open voor individuele zaaksgebonden gegevensuitwisseling in de processen van toezicht (inclusief kantoortoetsing), inning en dienstverlening en voor de ondersteuning van facilitaire processen. Onder externe e-mail en fax verstaat de Belastingdienst het versturen en ontvangen van elektronische post en faxberichten van en naar personen buiten de Belastingdienst.
 • 3.De Belastingdienst stelt externe e-mail en fax niet open voor het zenden van formele berichten zoals aanvragen, aangiften, (pro-forma) bezwaarschriften, (pro-forma) verzoeken en ingebrekestellingen. De Belastingdienst zal externe e-mail en fax met dergelijke formele berichten weigeren en niet inhoudelijk in behandeling nemen. Tegen een weigering is geen formeel bezwaar mogelijk. Wel geeft de Belastingdienst de afzender conform artikel 4:5, lid 1, onderdeel b, of artikel 6:6, onderdeel b, van de Awb de mogelijkheid het vormverzuim te herstellen door het bericht binnen een door de inspecteur gestelde termijn via een ander, wel opengesteld, kanaal aan te leveren.
 • 4.In uitzonderingsgevallen kan de Belastingdienst een speciaal e-mailadres (“postbus”) openstellen voor bepaalde berichten.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.