Responsive image

20 Bewaarplicht (artikel 52 AWR)

Download de app voor meer functionaliteit.

20 Bewaarplicht (artikel 52 AWR)

 • 1.Elke administratieplichtige is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die fiscaal relevant kunnen zijn, gedurende zeven jaren te bewaren (zie artikel 52, vierde lid, van de AWR). De bewaarplicht ontstaat zodra de gegevens niet langer op grond van artikel 52, eerste lid, van de AWR tot de (jaar)administratie behoren.
 • 2.De Belastingdienst maakt voor de invulling van de fiscale bewaarplicht een onderscheid tussen basisgegevens en overige gegevens. In een administratie zijn de volgende onderdelen als basisgegevens aan te wijzen:
 • a.het grootboek;
 • b.de voorraadadministratie;
 • c.de debiteurenadministratie;
 • d.de crediteurenadministratie;
 • e.de inkoopadministratie;
 • f.de verkoopadministratie;
 • g.de loonadministratie.
 • 3.Behalve deze algemene basisgegevens zijn er meer specifieke basisgegevens die vooral van belang zijn voor de belastingheffing van derden (zie art. 53 van de AWR). In dat kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
 • a.de kredietdossiers bij banken;
 • b.de cliëntendossiers bij openbare accountants en belastingadviseurs.
 • 4.De basisgegevens zijn voor de inspecteur gedurende langere tijd van belang en moeten daarom voor zeven jaar bewaard blijven. De overige gegevens van een administratie beschouwt de Belastingdienst niet als basisgegevens.
 • 5.Met de inspecteur kunnen afspraken worden gemaakt tot op welk detailniveau de basisgegevens bewaard dienen te worden.
 • 6.Daarnaast kunnen met de inspecteur afspraken worden gemaakt hoe lang en tot welk detailniveau de overige gegevens moeten worden bewaard.
 • 7.Met name in de volgende situaties is het maken van afspraken opportuun:
 • a.faillissement
 • b.staken van een onderneming
 • c.na een belastingcontrole.
 • 8.De afspraken kunnen van geval tot geval verschillend zijn. Dit zal onder meer afhangen van de aard en de omvang van de activiteiten van een administratieplichtige.
 • 9.De afspraken hebben alleen betrekking op de fiscale bewaarplicht van artikel 52 van de AWR en laten andere bewaarverplichtingen (zoals de civielrechtelijke bewaartermijn van artikel 2:10, lid 3 BW) onverlet. In de vastlegging van de afspraken dient dit uitdrukkelijk opgenomen te worden. De bewaartermijn in de AWR laat onverlet dat in bijzondere fiscale wetgeving een langere termijn kan worden voorgeschreven, bijvoorbeeld voor de heffing van omzetbelasting ter zake van onroerende zaken (negen jaar volgend op het jaar waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken).

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.