Responsive image

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

  1.
 • In dit reglement wordt verstaan onder:
  • Awb:de Algemene wet bestuursrecht;
  • een vreemdelingenzaak:een zaak waarin de rechtbank Den Haag bevoegd is op grond van artikel 6 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak;
  • werkdagen:maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de dagen waarop de rechtbank gesloten is.
  2.
 • In dit reglement wordt verder verstaan onder
  • digitaal procederen:het voeren van een procedure met toepassing van artikel 1.9 van dit reglement;
  • verplicht digitaal procederen:het digitaal procederen indien dat op grond van afdeling 8.1.6A van de Awb verplicht is;
  • vrijwillig digitaal procederen:het digitaal procederen indien dat niet op grond van afdeling 8.1.6A van de Awb verplicht is;
  • digitaal dossier:het geheel van door de bestuursrechter, de griffier en partijen in het digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten in een zaak ingediende, geplaatste en verzonden berichten en stukken;
  • bericht:de handeling waarmee per post of digitaal stukken aan een of meer partijen, de bestuursrechter of de griffier worden gezonden;
  • document:(bij digitaal procederen) een digitaal bestand dat een partij meezendt als bijlage in een bericht aan de bestuursrechter of een door de bestuursrechter of griffier als bijlage in een van hem afkomstig bericht in het digitaal dossier geplaatst digitaal bestand, (in de overige gevallen): een schriftelijk stuk dat door een partij of de bestuursrechter of griffier wordt verzonden;
  • webportaal:de beveiligde digitale omgeving waarin procesdeelnemers toegang hebben tot het digitaal systeem van de gerechten;
  • aansluitpunt:het koppelvlak bestemd voor geautomatiseerd berichtenverkeer tussen systemen van procesdeelnemers en de gerechten (het Aansluitpunt Rechtspraak);
  • partij die op papier procedeert:een partij die niet verplicht of vrijwillig digitaal procedeert;
  • online:deelname aan een zitting door middel van een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel (beeld- en geluidverbinding).
  3.
 • Tenzij uit dit reglement anders voortvloeit, wordt hierna mede verstaan:
  • onder bestuursrechter:de voorzieningenrechter;
  • onder beroep:verzoek om voorlopige voorziening en een verzoek om opheffing of wijziging van een voorlopige voorziening, verzoek om schadevergoeding, verzet en verzoek om herziening;
  • onder beroepschrift:verzoekschrift en verzetschrift.
  4.
 • Waar in dit reglement ‘schriftelijk’ staat, wordt ingeval digitaal wordt geprocedeerd gelezen: ‘langs digitale weg’.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.