Responsive image

ARTIKEL VII

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL VII

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

  A
 • Aan artikel 2, derde lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, vier onderdelen toegevoegd, luidende:
 • m.algemeen nut beogende instelling:een instelling als bedoeld in artikel 5b;
 • n.culturele instelling:een instelling als bedoeld in artikel 5b, vierde lid;
 • o.sociaal belang behartigende instelling:een instelling als bedoeld in artikel 5c;
 • p.steunstichting SBBI:een stichting als bedoeld in artikel 5d.
  B
 • Na artikel 5a worden drie artikelen ingevoegd, luidende:
 • Artikel 5b

   1.
  • Een algemeen nut beogende instelling is:
  • a.
  • een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
  • 1°.
  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
  • 2°.
  • voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
  • 3°.
  • gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
  • 4°.
  • door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
  • b.
  • een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
   2.
  • Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.
   3.
  • Als algemeen nut in de zin van dit artikel wordt beschouwd:
  • a.
  • welzijn;
  • b.
  • cultuur;
  • c.
  • onderwijs, wetenschap en onderzoek;
  • d.
  • bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
  • e.
  • gezondheidszorg;
  • f.
  • jeugd- en ouderenzorg;
  • g.
  • ontwikkelingssamenwerking;
  • h.
  • dierenwelzijn;
  • i.
  • religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;
  • j.
  • de bevordering van de democratische rechtsorde;
  • k.
  • een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede
  • l.
  • het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.
   4.
  • Een algemeen nut beogende instelling die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur, kan verzoeken tevens te worden aangemerkt als culturele instelling.
   5.
  • Het aanmerken als een algemeen nut beogende instelling of als culturele instelling geschiedt op verzoek van de instelling. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking eventueel onder door hem te stellen voorwaarden. In afwijking van de eerste volzin kan de inspecteur een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellingen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen als bedoeld in het eerste lid, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die instellingen.
   6.
  • Een instelling als bedoeld in het eerste lid, wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft, niet meer voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden dan wel niet meer is gevestigd als aangegeven in het eerste lid. Een instelling als bedoeld in het vierde lid wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling zich niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur. Het tijdstip van intrekking kan liggen voor de datum van de dagtekening van de beschikking.
   7.
  • Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling, dan wel een voor de instelling gezichtsbepalend persoon onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds deze veroordeling.
   8.
  • Voor de toepassing van het vierde tot en met zevende lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.

  1.
 • Een algemeen nut beogende instelling is:
 • a.
 • een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
 • 1°.
 • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
 • 2°.
 • voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
 • 3°.
 • gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
 • 4°.
 • door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
 • b.
 • een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
 • 2.
 • Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.
 • 3.
 • Als algemeen nut in de zin van dit artikel wordt beschouwd:
 • a.
 • welzijn;
 • b.
 • cultuur;
 • c.
 • onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 • d.
 • bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
 • e.
 • gezondheidszorg;
 • f.
 • jeugd- en ouderenzorg;
 • g.
 • ontwikkelingssamenwerking;
 • h.
 • dierenwelzijn;
 • i.
 • religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;
 • j.
 • de bevordering van de democratische rechtsorde;
 • k.
 • een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede
 • l.
 • het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.
 • 4.
 • Een algemeen nut beogende instelling die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur, kan verzoeken tevens te worden aangemerkt als culturele instelling.
 • 5.
 • Het aanmerken als een algemeen nut beogende instelling of als culturele instelling geschiedt op verzoek van de instelling. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking eventueel onder door hem te stellen voorwaarden. In afwijking van de eerste volzin kan de inspecteur een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellingen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen als bedoeld in het eerste lid, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die instellingen.
 • 6.
 • Een instelling als bedoeld in het eerste lid, wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft, niet meer voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden dan wel niet meer is gevestigd als aangegeven in het eerste lid. Een instelling als bedoeld in het vierde lid wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling zich niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur. Het tijdstip van intrekking kan liggen voor de datum van de dagtekening van de beschikking.
 • 7.
 • Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling, dan wel een voor de instelling gezichtsbepalend persoon onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds deze veroordeling.
 • 8.
 • Voor de toepassing van het vierde tot en met zevende lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.
 • Artikel 5c

  Een sociaal belang behartigende instelling is een instelling:

  a.die in overeenstemming met haar regelgeving een sociaal belang behartigt;b.die niet aan een winstbelasting is onderworpen dan wel daarvan is vrijgesteld;c.die aan de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt ter zake van de door die leden voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning toekent dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld;d.die is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat.

  Een sociaal belang behartigende instelling is een instelling:

  a.die in overeenstemming met haar regelgeving een sociaal belang behartigt;b.die niet aan een winstbelasting is onderworpen dan wel daarvan is vrijgesteld;c.die aan de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt ter zake van de door die leden voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning toekent dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld;d.die is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat.
 • Artikel 5d

   1.
  • Een steunstichting SBBI is een stichting die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en die is opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling ten behoeve van een bij ministeriële regeling aan te wijzen doel.
   2.
  • Het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.

  1.
 • Een steunstichting SBBI is een stichting die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en die is opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling ten behoeve van een bij ministeriële regeling aan te wijzen doel.
 • 2.
 • Het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.