Responsive image

ARTIKEL V

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL V

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

  A
 • Artikel 27ter wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • In het eerste lid vervalt «voor bezwaar vatbare».
 • 2.
 • Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.
  B
 • Onder vernummering van artikel 27quater tot artikel 27quinquies, wordt aan hoofdstuk IV, afdeling 4, een artikel toegevoegd, luidende:
 • Artikel 27quater

   1.
  • Voor zover de ontvanger op grond van een beschikking van de inspecteur gehouden is rechten bij invoer of rechten bij uitvoer terug te betalen, omdat de desbetreffende rechten in strijd met het Unierecht zijn geheven, wordt aan de belastingschuldige een rente, gelijk aan de kredietrente, vergoed.
   2.
  • De rente, bedoeld in het eerste lid, wordt enkelvoudig berekend vanaf de dag van betaling door belastingplichtige tot de dag van terugbetaling van het bedrag aan die belastingplichtige.
   3.
  • Het te hanteren rentepercentage van de rente, bedoeld in het eerste lid, is niet lager dan 0%.

  1.
 • Voor zover de ontvanger op grond van een beschikking van de inspecteur gehouden is rechten bij invoer of rechten bij uitvoer terug te betalen, omdat de desbetreffende rechten in strijd met het Unierecht zijn geheven, wordt aan de belastingschuldige een rente, gelijk aan de kredietrente, vergoed.
 • 2.
 • De rente, bedoeld in het eerste lid, wordt enkelvoudig berekend vanaf de dag van betaling door belastingplichtige tot de dag van terugbetaling van het bedrag aan die belastingplichtige.
 • 3.
 • Het te hanteren rentepercentage van de rente, bedoeld in het eerste lid, is niet lager dan 0%.
  C
 • Artikel 70 vervalt.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.