Responsive image

Inleiding

Download de app voor meer functionaliteit.

Inleiding

De Europese Commissie volgt een ambitieuze agenda voor billijkere, transparantere en doeltreffendere belastingheffing in de EU en sluit daarmee aan bij haar bredere doelstelling van duurzame groei en investeringen ter ondersteuning van de werkgelegenheid op een verdiepte eengemaakte markt. Ondernemingen zouden belasting moeten betalen in het land waarin zij winst maken. De bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking staat in deze agenda centraal.

Door belastingontduiking en -ontwijking lopen overheidsbegrotingen elk jaar miljarden euro's mis, wordt de mededinging tussen bedrijven verstoord en wordt het billijke en gelijke speelveld voor alle belastingplichtigen geschaad. Het concept van groeivriendelijke belastingstelsels wordt ondermijnd en het welslagen van de kapitaalmarktenunie wordt bedreigd. Het risico bestaat dat de innovatie en het concurrentievermogen worden belemmerd doordat kleine en middelgrote ondernemingen, die voor het grootste deel van de werkgelegenheid in Europa zorgen, uiteindelijk verhoudingsgewijs meer belasting betalen dan grotere bedrijven die zich agressieve fiscale planning kunnen veroorloven. Ook kan door belastingontwijking de belastingdruk op arbeid toenemen: regeringen compenseren de misgelopen inkomsten door de belastingen elders te verhogen, hetgeen schadelijk is voor de werkgelegenheid en een gezonde arbeidsmarkt. Een billijke belastingheffing is ook essentieel voor het sociale contract tussen burgers en regeringen. Een breed publiek roept op actie te ondernemen tegen agressieve fiscale praktijken die ertoe leiden dat de overheid over minder inkomsten beschikt om aan andere doeleinden te besteden.

Door het grensoverschrijdende karakter van belastingontduiking en -ontwijking is het in algemene zin niet doeltreffend deze problemen uitsluitend op nationaal niveau aan te pakken. Door niet-gecoördineerde maatregelen ter bestrijding van fiscaal misbruik kan de situatie zelfs verslechteren: de eengemaakte markt kan versnipperd raken, de druk op belastingplichtigen kan op andere manieren toenemen en er kunnen nieuwe achterdeurtjes ontstaan die bij agressieve fiscale planning kunnen worden benut. Een gecoördineerde aanpak, zowel op EU- als op internationaal niveau, is van essentieel belang.

De Commissie heeft daarom een aantal voorstellen gepresenteerd die zijn gericht op een sterker en meer gecoördineerd EU-optreden tegen fiscaal misbruik, dat aansluit bij de internationale agenda en zo nodig in een strengere aanpak voor de eengemaakte markt voorziet. Met deze initiatieven zijn al verschillende doorslaggevende resultaten geboekt, waardoor een veel gunstiger belastingklimaat voor de burgers en het bedrijfsleven in Europa tot stand zou moeten komen. Verder gaat de Commissie in het kader van de staatssteunregels na of bepaalde lidstaten belastingvoordelen aan geselecteerde multinationals hebben verleend. (1)

Er is dus aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel werk worden verzet met het oog op de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking en op de inperking van de mogelijkheden voor het grootschalig verbergen van financiële middelen, waarover recentelijk informatie naar de media is gelekt (ook bekend als de "Panama Papers").

In deze mededeling wordt geschetst welke vorderingen er tot nu toe zijn gemaakt en welke de prioritaire gebieden zijn om in de komende maanden op EU- en internationaal niveau actie te ondernemen teneinde de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking en illegale financiële activiteiten te versterken.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.