Responsive image

2. Verbetering van de uitwisseling van inlichtingen...

Download de app voor meer functionaliteit.

2. Verbetering van de uitwisseling van inlichtingen...

2. Verbetering van de uitwisseling van inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden

Met de bovengenoemde voorstellen kunnen de belastingautoriteiten toegang krijgen tot hoogwaardige nationale inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden, waardoor zij belastingontduiking en -ontwijking veel beter kunnen aanpakken. Om belastingontduiking en -ontwijking doeltreffend tegen te gaan, zijn echter nog meer maatregelen nodig. Met name dient transparantie inzake uiteindelijk begunstigden onmiddellijk over grenzen heen toepasselijk te worden.

De EU is zich reeds lang bewust van de belangrijke rol die administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten speelt bij het aanpakken van fiscaal misbruik. De automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastingautoriteiten is wat dat betreft een van de krachtigste instrumenten waarover de EU beschikt. Deze grensoverschrijdende uitwisseling van inlichtingen is onlangs uitgebreid en omvat nu alle financiële rekeningen, fiscale rulings en informatie betreffende de activiteiten van multinationals voor belastingdoeleinden.

Gezien de situatie die onlangs door de media is onthuld, pleit er veel voor een verdere uitbreiding van de administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten, zodat deze ook inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden, binnen de EU en wereldwijd, omvat. Als de belastingautoriteiten rechtstreeks toegang hebben tot gedetailleerde inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden van andere lidstaten, zouden zij risico's in verband met belastingontduiking en -ontwijking veel beter kunnen aanpakken.

Op EU-niveau gaan alle EU-lidstaten ermee akkoord aan een proefproject deel te nemen waarvoor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk het initiatief hebben genomen, waarbij inlichtingen betreffende de uiteindelijk begunstigden van ondernemingen en trusts worden uitgewisseld (8). Dit zou een voor de hand liggende uitbreiding zijn van de bepalingen inzake transparantie die al in het recht van de EU zijn verankerd alsmede van de vandaag gepresenteerde voorstellen, op basis waarvan belastingautoriteiten volledige toegang tot inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden krijgen. De automatische uitwisseling van inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden zou kunnen worden geïntegreerd in het bindende kader inzake belastingtransparantie dat in de EU reeds van toepassing is.

Op internationaal niveau heeft de G20 er nogmaals op gewezen dat zij veel waarde hecht aan internationale financiële transparantie. In april 2016 heeft de G20 de OESO en de FATF (9) opgeroepen uiterlijk in oktober een nieuwe wereldwijde transparantienorm met betrekking tot uiteindelijk begunstigden voor te stellen. De Commissie is zeer verheugd over dit initiatief, waardoor belastingautoriteiten toegang zouden krijgen tot essentiële inlichtingen die hen in staat stellen wereldwijd complexe en verborgen offshore-regelingen aan het licht te brengen. De Commissie zal alles in het werk stellen om de ontwikkeling van de nieuwe wereldwijde transparantienorm te ondersteunen. Zodra duidelijk wordt hoe het nieuwe wereldwijde initiatief precies zal worden uitgevoerd, zal de Commissie daarmee rekening houden wat betreft de eventuele koppeling van de registers van de lidstaten betreffende inlichtingen over uiteindelijk begunstigden.

De Commissie onderzoekt momenteel wat het meest geschikte kader is om de automatische uitwisseling van inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden op EU-niveau tot stand te brengen, teneinde te waarborgen dat de belastingautoriteiten beschikken over actuele en betrouwbare inlichtingen over in het buitenland gevestigde ondernemingen en trusts die uit het oogpunt van belastingen mogelijk relevant voor hen zijn.

De Commissie zal de lidstaten in het najaar een eerste analyse over deze kwestie, op basis van de ontvangen reacties, voorleggen en vervolgens bepalen wat de passende volgende stappen zijn.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.